Allmänna villkor för Draftit AB:s Internettjänster

1. Tillämplighet etc

1.1 Dessa allmänna villkor gäller mellan den juridiska person ("Kunden") som med Draftit AB ("Draftit") tecknat avtal om en eller flera av de tjänster ("Tjänsterna") som Draftit tillhandahåller. Med Användare avses den eller de fysiska personer hos Kunden som använder Tjänsterna och som anmälts av Kunden till Draftit. Avvikelser från de allmänna villkoren måste avtalas skriftligen för att vara gällande.

2. Rättigheter

2.1 Alla rättigheter till Tjänsterna tillkommer Draftit eller tredje part med vilken Draftit har träffat avtal. Kunden erhåller inte några rättigheter till Tjänsterna utöver vad som anges i dessa allmänna villkor.

2.2 Draftit upplåter till Kunden en icke exklusiv, ej överlåtbar rätt att under avtalstiden använda Tjänsterna för internt bruk i enlighet med dessa allmänna villkor. Om Kunden tillhör en koncern innefattar rätten till användning för internt bruk även användning inom den aktuella koncernen.

3. Användare och behörigheter

3.1 Tjänsterna får användas av de Användare som meddelats till Draftit. Kunden får inte överlåta, upplåta eller på annat sätt sprida av Draftit tilldelade användarbehörigheter. Kunden ansvarar gentemot Draftit för Användares nyttjande av Tjänsterna såsom för egen användning. Se även punkt 6.3.

4. Support och drift av plattform

4.1 Teknisk support på Draftits tjänster sker genom e-post och telefon. Info@draftit.se och telefon 0570-124 20.

4.2 Supporten är öppen mellan 8-12 och 13-17 varje helgfri vardag.

4.3 Supporten besvarar frågor hänförliga till den tekniska plattformen och administrationsprodukten Publicering. Ämnesfrågor på produktinnehåll som t.ex. anställningsfrågor, hänvisas till Draftits reguljära frågeservice.

4.4 Drift av Kundens plattform sker i samma servermiljö som Draftits övriga produkter. Draftit förbehåller sig rätten att vid underhåll och uppdateringar stänga ner plattformen under den tid arbetet tar.

4.5 Backup på material i Draftits plattformar sker dagligen.

5. Betalning

5.1 Kunden är skyldig att erlägga avgifter för Tjänsterna i enlighet med vad som avtalats mellan Kunden och Draftit. Faktura ska betalas inom 15 dagar från fakturadatum. Draftit har rätt att debitera påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt räntelagens bestämmelser.

6. Ansvarsbegränsning

6.1 Utöver vad som anges i punkt 9.4 har Draftit inte något ansvar för Tjänsternas funktion eller kvalitet. Draftit ansvarar således inte för sakfel i Tjänsterna och förbehåller sig rätten att ändra, ta bort eller lägga till information och material i Tjänsterna. Draftits ansvar gentemot Kunden är begränsat till ett belopp som motsvarar den ersättning som Draftit erhållit från Kunden för Tjänsternas tillhandahållande. Draftit ansvarar inte i något fall för Kundens indirekta förluster.

6.2 Kunden tar ansvar för det material som Kunden publicerar på Draftits plattform. Draftit tar inte ansvar för att Kundens material är korrekt.

6.3 Draftit upprätthåller en marknadsmässig säkerhet på sina plattformar. Kunden tar ansvar för att användaruppgifter och annan typ av tillgång till plattformarna inte används eller sprids till obehöriga, d v s till annan än den Kunden anmält som användare (se ovan). Vidare svarar Kunden för att under avtalstiden bara använda Tjänsterna för internt bruk och att någon spridning av den information som innefattas av Tjänsten inte sker till annan än Kunden. Kunden ska vara medveten om att publicering av material på webben omfattar risker och ska därför iaktta försiktighet och eftertanke vid publicering.

7. Personuppgifter

7.1 Draftit AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter om Användare som behandlas vid användning av Tjänsterna.

7.2 De uppgifter som behandlas inhämtas från Kunden och/eller Användare i samband med beställning och användning av Tjänsterna. Personuppgifterna används för administration av tjänsterna, för viss statistik och utvärdering samt för att kontakta Användare med erbjudanden av olika slag. Användare som inte vill ta emot marknadsföringsinformation kan kontakta Draftit som då noterar en marknadsföringsspärr. Draftit lämnar inte ut uppgifter om Användare utanför Draftit ABs koncern.

7.3 Användare har rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om Användaren som förekommer i Draftits verksamhet. Användare som anser att en uppgift om henne/honom är felaktig eller missvisande bör utan dröjsmål kontakta Draftit. Draftit AB garanterar att uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga med hänsyn till ändamålet med behandlingen rättas, blockeras/spärras eller utplånas snarast efter begäran av Användaren och/eller Kunden. Gällande kontaktinformation finns publicerad på www.draftit.se.

8. Överlåtelse

8.1 Kunden får inte överlåta sina rättigheter till annan utan Draftits skriftliga medgivande.

9. Avtalstid och förtida upphörande

9.1 Om inget annat har avtalats tillhandahålls Tjänsterna i en abonnemangsperiod om 12 månader.

9.2 Part har rätt att säga upp avtalade Tjänster till omedelbart upphörande om den andra parten gör sig skyldig till väsentligt brott mot dessa allmänna villkor eller vad som i övrigt har avtalats.

9.3 Draftit har rätt att säga upp avtalade Tjänster till omedelbart upphörande om Kunden inte erlagt betalning trots betalningspåminnelse.

9.4 Kunden har rätt att säga upp avtalade Tjänster till omedelbart upphörande om Draftit inte avhjälpt fel i Tjänsterna inom 10 dagar från Kundens reklamation. Vad som nu sagts gäller inte fel som är utan betydelse för den avsedda användningen och som inte innebär olägenhet för Kunden.

10. Villkorsändringar

10.1  Draftit har rätt att från tid till annan ändra dessa villkor. Villkorsändring träder i kraft tidigast trettio dagar efter det att Draftit meddelat ändringen skriftligen, via e-post eller på Draftits webbplats (www.draftit.se). Vid villkorsändring har Kunden rätt att säga upp abonnemang och andra avtal till upphörande på den av Draftit angivna dagen för ikraftträdande av ändringen. Kunden skall anses ha accepterat villkorsändring om Kunden inte vidtagit uppsägning enligt vad som nu sagts. Erlagda abonnemangsavgifter och andra förutbetalda avgifter återbetalas inte vid Kundens uppsägning enligt vad som nu sagts.